Actualités

18 octobre 2020

Souvenirs de Voyage

Il y a un mois exactement, la troupe du Cabaret du Coeur nous emmenait en voyage…..

Quelques photos de la soirée

Crédit : Anne-Sophie Nival

15 octobre 2020

Merci encore à tous pour votre générosité 

Les fonds versés sur Zrzutka et lors de la projection, ainsi que la tombola ont permis de collecter 26.061 zlotys pour les enfants d’Ignacow.

Cette somme permettra d’équiper une aire de jeux adaptée aux enfants handicapés qui y sont hébergés.

19 septembre 2020

Projection du film en Drive In : une très belle soirée !

Un immense merci à la troupe du Cabaret pour son engagement au profit de l'Entraide

Merci également aux sponsors et aux partenaires qui ont contribué à cet événement.

Résultats du tirage des tickets de tombola :

 • 10 paniers de produits de la marque Carrefour Bio : tickets n° 1, 5, 34, 42, 103, 106, 159, 311, 316, 318
 • 5 assortiments de produits de la série “Feuille de figuier” de la marque Klorane (Pierre Fabre) : tickets n° 161, 231, 303, 317, 350
 • 5 assortiments de produits de la série “Fleurs de cupuaçu” de la marque Klorane (Pierre Fabre) : tickets n° 10, 33, 143, 154, 398
 • 5 assortiments de produits de la série “Fleur d’hibiscus” de la marque Klorane (Pierre Fabre) : tickets n° 19, 70, 119, 307, 352
 • 5 assortiments de produits de la marque Avène Ysthéal (Pierre Fabre) : tickets n° 38, 160, 202, 203, 378
 • 5 assortiments de produits de la marque Avène Hydrance (Pierre Fabre) : tickets n° 21, 63, 105, 355, 399
 • 2 ensembles de vêtements de sport pour homme de la marque Airness (CC International) : tickets n° 43 et 58
 • 3 ensembles de vêtements de sport pour femme de la marque No Publik (CC International) : tickets n° 136, 162, 314
 • 5 assortiments de produits de beauté bio des marques Marilou Bio et Charlotte Makeup Bio : tickets n° 56, 111, 118,  126, 137
 • 4 grands prix offerts par Leclerc Ursynow :
  • un aspirateur Bosch : ticket n° 45
  • une brosse à dents ultrason Blaupunkt : ticket n° 379
  • une brosse à dents électrique Oral B : ticket n° 64
  • un blender multi fonctions Blaupunkt : ticket n° 52

Réglement de la tombola – Regulamin loterii fantowej

 1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Loteria Entraide”.

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Fundacja Entraide  osoba prawna, Organizacja Pożytku Publicznego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 18 , 00-549 Warszawa.

Adres do korespondencji : Magdalena Radwanska, Bednarska 23m.41, 00-321 Warszawa. Adres email:magda_viatteau@yahoo.fr

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie,  ul. Jagiellońska 55 B, 03-301 Warszawa.

 1. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.

 1. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 2. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie Polski.

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód   z    loterii  będzie przeznaczony na dofinansowanie budowy placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Ignacowie i inne cele statutowe fundacji.

Organizator dopuszcza przeznaczenie na koszty związane bezpośrednio z organizacją loterii maksymalnie 20% zebranych środków.

 1. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 1 września 2020  i zakończy się w dniu 18 września 2020r.

 1. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

8.1.  Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

8.2.  Organizator przewiduje sprzedaż 400 sztuk losów loteryjnych w cenie  50 zł brutto za sztukę. Poszczególne losy loteryjne oznaczone są kolejnym numerem.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów Sprzedaż losów

Loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 1 września 2020r do 18 września 2020 r. w:

 1. w siedzibie, Parafii św. Andrzeja  Boboli, ul. Rakowiecka nr 61 ,(niedziela 6 września i 13 września 2020r. godz. 10:00 -10:45 i 11:45- 12:15 przed i po mszy w języku francuskim)
 2. podczas akcji happeningowych, promocyjnych, festynów organizowanych na terenie organizowania loterii
 3. za pośrednictwem strony internetowej www. Zrzutka pl.
 4. 18 września 2020r. w trakcie seansu kina samochodowego filmu Cabaret du Coeur od godz.20;00 do godz.21:30  na Plaży Romantycznej , przy ul. Rychnowskiej 15 w Warszawie.
 5. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba bez względu na wiek.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: członkowie zarządu  Organizatora loterii oraz komisji Loteryjnej.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. Zakup losu loteryjnego za kwotę 50 zł brutto za sztukę lub

losów w pakietach po 2, 4, 10 losów;

b.Podanie podczas zakupu losu za pośrednictwem strony internetowej danych osobowych uczestnika loterii tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.) na potrzeby niniejszej loterii;

 1. W przypadku zgłoszenia i uiszczenia opłaty wpisowej za udział w loterii w punkcie dystrybucji losów Organizator wyda los na okaziciela.   Los ten należy mieć ze sobą w celu okazania wraz z dowodem tożsamości przy ewentualnym odbiorze nagrody;

d.W przypadku zgłoszenia i uiszczenia opłaty wpisowej za udział w loterii poprzez stronę internetową, osobie dokonującej wpłaty Organizator prześle ,najpóźniej w dniu 17 września 2020r., elektroniczną kopię losu przypisanego dla danej osoby na wskazany z zgłoszeniu adres e-mail. Los ten należy mieć wydrukowany w celu okazania wraz z dowodem tożsamości przy ewentualnym odbiorze nagrody.

11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów loteryjnych.

 1. Nagrody loterii fantowej

Łączna wartość puli nagród wynosi 9708,46 złotych brutto.

12.1. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi ponad 30 %.

12.2. Za zapewnienie nagród odpowiedzialny jest Organizator.

12.3. Oferowane przez Organizatora nagrody będą  przedmiotami fabrycznie nowymi.

 1. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród będzie miało miejsce w trakcie seansu kina samochodowego w dniu 18 września 2018 roku zorganizowanego na Plaży Romantyczna przy ul. Rychnowskiej 15, w Warszawie w  godzinach 20:00-23:00. Okaziciele losów otrzymają nagrody przypisane do poszczególnych wylosowanych numerów losów, a lista nagród przypisanych do wylosowanych numerów losów zostanie ogłoszona niezwłocznie po losowaniu i opublikowana  na stronie https://fundacja-entraide.pl/  najpóźniej w dniu 19 września 2020r.

13.2. Losowanie będzie przeprowadzone  przez 3 członków komisji loteryjnej powołanej przez Organizatora. Komisji Loteryjnej powołanej przez Organizatora będzie przewodniczyć osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dn. 19 listopada 2009r o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.3. Numery zwycięskich losów będą ogłoszone niezwłocznie po losowaniu i zatwierdzeniu przez Komisję. Zwycięzca winien zgłosić się do organizatorów natychmiast po ogłoszeniu wyników losowania. W przypadku zgłoszenia i uiszczenia opłaty wpisowej za udział w loterii poprzez stronę internetową, osoba  wygrywająca ma obowiązek zgłosić się do organizatora do godziny 19:00 w dniu 20 września 2020r., wysyłając email  na adres mailowy: magda_viatteau@yahoo.fr, tj. adresu mailowego Organizatora.

13.4. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, po odbiór nagrody natychmiast po ogłoszeniu wygranych, a w przypadku losów nabytych poprzez stronę internetową Organizatora, do godziny 19:00 w  dniu 20 września 2020r. na adres mailowy Organizatora, Organizator do dnia 25września 2020r. podejmie próbę nawiązania kontaktu z wylosowaną osobą  poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową (elektroniczną) w celu powiadomienia o wygranej. Jeżeli Organizator pomimo podjętych prób nie nawiąże kontaktu z wylosowaną osobą, a zwycięzca do dnia 25 września 2020r  nie zgłosi się po jej odbiór na adres mailowy Organizatora, nagroda,  po upływie terminu wskazanego w pkt 14.1 przechodzi na własność Organizatora.

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagród zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 27 września 2020r.  w miejscu wskazanym przez Organizatora, na terenie Warszawy Organizator preferuje wydanie nagród w dniu losowania bezpośrednio po nim.

14.2. Na prośbę zwycięscy, zamieszkałego poza Warszawą, dopuszcza się wysłanie 3 nagród przypisanych do 3 pierwszych miejsc pocztą. Opłatę za przesyłkę ponosi właściciel wygranej.

14.3. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

15.2. Komisja Loterii sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników losowania loterii.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje  mogą  być  zgłaszane  przez  cały  czas  trwania  loterii  oraz  do  5  dni  od       jej zakończenia tj. dn. 23.09.2020,

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego.

16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia jej wpływu na adres korespondencyjny Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.5. Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia

nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 1. Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin loterii „Loteria Entraide”, dostępny jest na stronie internetowej https://fundacja-entraide.pl/

18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, ul. Jagiellońska 55 B, 03-301 Warszawa,  o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród.

18.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.).

18.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.

1540, z późn. zm.).